WARUNKI UCZESTNICTWA W GALI

§1. Zasady Ogólne

1. Niniejszy dokument określa warunki uczestnictwa w Gali pod nazwą „Perły Rynku FMCG” i „Perły Rynku Kosmetycznego” organizowanej przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Postępu. Uczestnictwo w Gali jest równoznaczna z akceptacją „Warunków uczestnictwa w Gali”.
2. Jeśli w treści niniejszych warunków wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym wielką literą nadano następujące znaczenie:
a. Gala – oznacza organizowaną przez Organizatora galę pod nazwą Perły Rynku FMCG i Perły Rynku Kosmetycznego, która odbędzie się dnia 19 października 2022 roku w Warszawie;
b. Organizator – oznacza Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu.
c. Uczestnik– oznacza osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która weźmie udział w Gali.
d. Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie https://wydawnictwo-gospodarcze.user.com/landing/bq6el6/ lub https://wydawnictwo-gospodarcze.user.com/landing/3chjna/
e. Zamawiający – oznacza osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji

§2. Rejestracja
1. W celu poprawnej rejestracji Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie https://wydawnictwo-gospodarcze.user.com/landing/bq6el6/ lub https://wydawnictwo-gospodarcze.user.com/landing/3chjna/
2. Wyłącznie otrzymanie od Organizatora mailowego potwierdzenia uczestnictwa uprawnia do udziału w uroczystości.
3. Otrzymanie potwierdzenie mailowego, jest zaproszeniem na udział w uroczystości ogłoszenia wyników badania „Perły Rynku FMCG” i „Perły Rynku Kosmetycznego”.
4. Formularz dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.
5. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą planowanej Gali.
6. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu email Uczestnika, nazwy firmy, telefonu kontaktowego oraz adresu do wysyłki zaproszenia.
7. W przypadku gdy osobą dokonującą Rejestracji nie jest sam Uczestnik, Zamawiający winien być upoważniony do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika.
8. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.
9. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych danych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Gali z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Organizator poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o powyższej zmianie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym kontaktowy adres e-mail. W przypadku zaistnienia takiej zmiany Zamawiający ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Gali w ciągu 7 (siedmiu) dni od uzyskania informacji o zmianie, nie później jednak niż przed rozpoczęciem Gali.
11. Rezygnację z udziału należy przesłać e-mailem na adres: joanna.kielbasa@wg.media.
12. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.

§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Organizator może rejestrować, archiwizować i udostępniać przebieg Gali, w tym wizerunek oraz wypowiedzi Uczestników. Organizator może także rozpowszechniać wizerunek Uczestników w celach związanych z organizacją Gali oraz promocją Spółki i tego wydarzenia poprzez utrwalenie w formie fotografii i/lub nagrań wideo (w tym foto- i wideorelacji z przebiegu Gali) oraz jego publikację w materiałach dotyczących organizacji i promocji Gali, takich jak:
– imienne zaproszenia do udziału w Gali rozsyłane do uczestników,
– mailingi, ulotki, informatory dotyczące wydarzenia,
– strona internetowa oraz media społecznościowe Gali i/lub Spółki,
– portal wiadomoscihandlowe.pl, wiadomoscikosmetyczne.pl oraz czasopismo Wiadomości Handlowe.
Wizerunek będzie wykorzystywany nieodpłatnie, bez ograniczeń, co do formy przedstawienia, ilości egzemplarzy, nośników jego użycia, miejsca i czasu publikacji, komentarza czy zestawienia z innymi wizerunkami lub materiałami. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania Organizatora.

§ 4. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 18b (dalej „Administrator” lub „Organizator”).
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z w uroczystości ogłoszenia wyników badania Perły Rynku FMCG i Perły Rynku Kosmetycznego oraz w celu wykonania umowy łączącej Uczestnika z Organizatorem uroczystości na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
4. W przypadku wyrażenia zgody, dane będą również wykorzystywane w celach marketingowych w tym do marketingu produktów i usług oraz wysyłki newsletterów.
5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem oraz 3 lata od zakończenia uroczystości, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania.
6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.
7. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa.
8. Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą uroczystości oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
9. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu.
10. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w uroczystości.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów „Warunków uczestnictwa w Gali” oraz regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Gala, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
2. W trakcie Gali, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy „Warunków uczestnictwa w Gali”, jak i uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Gali, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Gali i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Gali lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Gala.
4. W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany „Warunków uczestnictwa w Gali”, z zastrzeżeniem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
5. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: joanna.kielbasa@wg.media
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Gali.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania Wydarzenia.

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.