INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W USŁUDZE NEWSLETTER WG

Jak przetwarzamy Twoje dane w usłudze Newsletter?

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 18b, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, REGON 017462693, NIP 525-22-27-438.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?   

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@wydawnictwogospodarcze.pl.  

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH NEWSLETTERÓW? 

Najprościej będzie, jeśli po prostu wykorzystasz funkcję odpowiedz i odpiszesz na wiadomość. Zostanie ona odesłana do osoby odpowiedzialnej merytorycznie za dany newsletter. 

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE? 

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu dostarczania zamówionych przez Ciebie newsletterów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – a więc umowy (Regulaminu usługi Newsletter, dostępnego [tutaj]).  

Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679), do celów:  

  1. obsługi administracyjnej i informatycznej oraz komunikacyjnych,  
  2. ankietowych w celu poznania opinii na temat dostarczanych przez nas treści i usług dla poprawy ich jakości lub realizacji badań, 
  3. prowadzenia marketingu własnego Administratora, 
  4. statystycznych i analitycznych (np. w celu pozyskania informacji, czy wiadomość została doręczona do odbiorcy, czy została ona przez Ciebie odczytana oraz czy kliknąłeś jakiś odnośnik znajdujący się w Twojej wiadomości e-mail), 
  5. archiwizacyjnych (przechowywania danych archiwalnych), 
  6. dowodowych (w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami). 

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH? 

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem (odbiorcom danych). Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe gdy: 

  1. obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych; 
  2. administrator musi ujawnić dane, by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych; 
  3. administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu; 
  4. wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych. 

Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO. 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT, w tym dostawcy systemów klasy ESP wykorzystywanych do wysyłki mailingu i obsługi listy mailingowej oraz działań analitycznych, a także usługi marketingowe, consultingowe i prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione innym administratorom, ale wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY? 

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. 

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE? 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres korzystania z usługi Newsletter oraz do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego powyżej. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się. 

Po ww. okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub powiązanych z niniejszą umową lub przebiegiem kontaktów służbowych. 

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE? 

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (w szczególności adresu e-mail) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych. 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, żądania od sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.  

Przysługuje Tobie także prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.