Łańcuch wartości w handlu: jak osiągnąć efektywność kosztową i zyskać przewagę?

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usługi drogą elektroniczną – Webinarium przez Organizatora na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).  

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Zamawiający i Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania. 

§ 1. Definicje 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu: 

 • Organizator – Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 7, budynek Mars, klatka D, 6 piętro 02-675 Warszawa, KRS 0000079655, NIP: 525-22-27-438, REGON: 017462693. 
 • Zamawiający – podmiot nabywający i zlecający realizację usługi Webinarium na rzecz Uczestników. 
 • Uczestnik – osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego, uczestnicząca w Webinarium organizowanym przez Organizatora.  
 • Konsument – Zamawiający lub Uczestnik Webinarium, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.  
 • Partner Webinarium – podmiot inicjujący, zlecający, sponsorujący lub uczestniczący w organizacji Webinarium przez Organizatora, w szczególności dostarczający treść merytoryczną Webinarium. 
 • Webinarium – szkolenie internetowe przeprowadzane przez Organizatora dla Uczestników. 
 • Strona – strona internetowa prowadzona przez Organizatora w celu prowadzenia i zarządzania Webinarium, działająca w domenie https://www.wgbiznes.pl/webinar-relex.. 
 • Formularz rejestracji – internetowy formularz, zamieszczony na Stronie, wypełniany przez Zamawiającego w celu rejestracji Uczestników na Webinarium.  
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  
 • Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r.  
 • RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1). 

§ 2. Warunki techniczne 

 1. Do korzystania ze Strony, wypełnienia Formularza rejestracji i uczestnictwa w Webinarium, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony w zakresie oprogramowania obejmują:  
 1. posiadanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej lub Chrome w wersji 66 lub wyższej lub FireFox w wersji 60 lub wyższej lub Opera w wersji 53 lub wyższej lub Safari w wersji 5 lub wyższej lub nowszych), z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,  
 1. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s). 
 1. Organizator stosuje pliki „cookies”, które podczas korzystania ze Strony zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony na urządzeniach końcowych użytkowników. Korzystając ze Strony użytkownik akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies. Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony. 

§ 3. Złożenie zamówienia na usługę Webinarium 

 1. Organizator świadczy drogą elektroniczną usługi odpłatne i nieodpłatne.  
 1. Przed złożeniem zamówienia na usługę, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację. 
 1. W celu złożenia zamówienia Zamawiający wypełnia Formularz rejestracji udostępniony przez Organizatora na Stronie, podając wymagane dane, w tym dane Uczestnika Webinarium: imię i  nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej.  
 1. Formularz rejestracji dotyczy zgłoszenia udziału jednego Uczestnika. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Organizatorem.  
 1. Wypełniając formularz Zamawiający ma możliwość złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgód na prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora i jego partnerów biznesowych, otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Organizatora i jego partnerów biznesowych, a także na udostępnienie danych osobowych do Partnerów Webinarium. Wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia. 
 1. W przypadku webinarium biletowanego, Zamawiający może wybrać sposób płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal lub faktury proforma. W przypadku wyboru formy płatności przez PayPal, Zamawiający zostanie automatycznie przekierowany na stronę umożliwiającą zakup korespondującego biletu. 
 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Zamawiający otrzyma na podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapisu na Webinarium. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zapisu dochodzi do zawarcia umowy  o świadczenie usługi drogą elektroniczną. 
 1. W wypadku nieprawidłowych lub niekompletnych danych podanych przez Zamawiającego, Organizator skontaktuje się z Zamawiającym w celu ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie danych w terminie 7 dni od wezwania do uzupełnienia, uprawnia Organizatora do odstąpienia od umowy. 
 1. Zmiana Uczestnika zgłoszonego w formularzu możliwe jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem. 
 1. Zamawiający może w każdej chwili, do czasu rozpoczęcia Webinarium, zrezygnować z usługi przez skierowanie oświadczenia o takiej treści do Organizatora. 

§ 4. Realizacja usługi i zasady uczestnictwa w Webinarium 

 1. Po zakończeniu rejestracji i (w przypadku płatnych usług) uiszczeniu opłaty Uczestnik otrzyma Regulamin wraz linkiem umożliwiającym udział w Webinarium na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji.  
 1. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem Webinarium. Uczestnicy dokonują akceptacji Regulaminu poprzez uczestnictwo w Webinarze. W razie braku akceptacji dla treści Regulaminu, Uczestnik ma obowiązek zrezygnować z udziału w Webinarium i niezwłocznie poinformować Organizatora. 
 1. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w Webinarium osobom trzecim. 
 1. Organizator może zapewnić możliwość  interakcji z prelegentem lub innymi Uczestnikami poprzez komunikację w formie czatu lub nawiązania połączenia video z Uczestnikiem.  
 1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.  
 1. Organizator może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg Webinarium, w tym wypowiedzi ustne i pisemne Uczestników oraz, jeżeli nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania Organizatora. Na wniosek Zamawiającego lub Uczestnika Organizator może, o ile uzna to za uzasadnione, usunąć zarejestrowane materiały. 
 1. Jeśli Uczestnik w czasie Webinarium ujawni informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora. Do czasu podania takiej informacji Organizator jest uprawniony do podejmowania działań wskazanych w ust. 6 bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Zamawiającego, Uczestnika lub osób trzecich. 
 1. Uczestnicy mają możliwość dostępu do nagrania Webinarium, w którym brali udział. Nagranie zostanie udostępnione na adres email, który służył do rejestracji udziału w Webinarium.  
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w zakresie programu Webinarium lub warunków technicznych jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu wzięcia udziału w Webinarium, w tym w szczególności:  
 1. błędne podane danych kontaktowych,  
 1. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji usługi,  
 1. nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych. 

§ 5. Reklamacje 

 1. Zamawiający lub Uczestnik może zgłosić reklamacje związaną z realizacja usługi przez Organizatora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej drogą mailową na adres Organizatora.  
 1. Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącego podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane. 
 1. Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji. 

§ 6. Postanowienia dotyczące konsumentów. Odstąpienie od Umowy 

 1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie Konsumenta. 
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. 
 1. Konsument odstępuje od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu w formie mailowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 1. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań. 
 1. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 
 1. Postanowienia Regulaminu, które mogłyby stanowić niedozwolone postanowienia umowne z  rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (klauzule abuzywne), nie są wiążące w stosunku do Konsumentów.  
 1. Organizator informuje Zamawiającego będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php  

Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 1. Informacje, o których mowa w punkcie 8 powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
 1. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 1. możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, 
 1. możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia. 
 1. Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

§ 7. Własność intelektualna/Prawa autorskie  

 1. Z chwilą zawarcia umowy Uczestnik uzyskuje prawo do korzystania z treści zamieszczonych w  Webinarium oraz w materiałach z Webinarium przez okres wskazany w Regulaminie. Treści te stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), przeznaczone są do osobistego użytku Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu treści Webinarium ani materiałów z Webinarium, ani udostępniania tych treści osobom trzecim. 
 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Webinarium, bez pisemnej zgody Organizatora.  
 1. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: nazw usług, domeny internetowej, Strony oraz zawartej na niej treści, w tym treści Webinarium oraz powiązanych materiałów, należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora. 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego i Uczestnika w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest Organizator (dalej „Administrator”). 
 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem iod@wydawnictwogospodarcze.pl.  
 1. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu: 
 • organizacji Webinarium – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO) 
 • prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  
 • prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów i usług Administratora oraz podmiotów trzecich oraz udostępnienia danych tym podmiotom, w tym do profilowania – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego (art. 6 ust. 1 f RODO), 
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub jego partnerów biznesowch w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
 • udostępnienia danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w przypadku udzielenia na to dobrowolnej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 • obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), 
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO). 
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Webinarium. Dane Uczestników dane pozyskaliśmy od Zamawiającego w zgłoszeniu Państwa udziału w Webinarium za pomocą Formularza rejestracji.  
 1. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, w celu dopasowania przesyłanych ofert do Państwa preferencji. 
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy: 
 • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,  
 • w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową, 
 • w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania. 
 • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 

Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych. 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: 
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, 
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzania dokumentacją), 
 • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy – przenoszenia danych osobowych,  
 • wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora; 
 • wniesienia   skargi   do  organu   nadzorczego   gdy   uzna   Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy RODO. 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnej formie. Zamawiający i Uczestnik może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku.  
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator obwieszcza na Stronie co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie. Ponadto, Zamawiający i Uczestnik są informowani o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym osoba nie poinformuje Organizatora o braku akceptacji zmiany Regulaminu, zostaje związana Regulaminem w nowym brzmieniu. 
 1. Regulamin i stosunki umowne między Zamawiającym i Uczestnikiem a Organizatorem podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim. 
 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2023r.