REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

Realizowanej przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. (WG)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki świadczenia usługi Newsletter WG przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 18b, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, REGON 017462693, NIP 525-22-27-438, z kapitałem zakładowym wynoszącym 2 850 000,00 PLN („WG”, „Usługodawca”).
 2. Z WG można skontaktować się za pośrednictwem:
 3. Poza wcześniej zdefiniowanymi, określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
  1. Newsletter – dobrowolna i bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin, polegająca na dostarczaniu treści o zamówionej tematyce w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  2. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu i zapisała się na usługę Newsletter.
  3. Konsument– osoba fizyczna dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,  w tym także przedsiębiorca, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Partnerzy – podmioty współpracujące z WG, które na mocy wiążących strony umów, przekazują za pośrednictwem Newslettera WG informacje handlowe dotyczące swoich produktów i usług, informują o swojej marce, działalności, organizowanych akcjach marketingowych (promocjach, ofertach, zniżkach, programach lojalnościowych), ankietach czy badaniach rynkowych, a także targach, konferencjach, szkoleniach i innego rodzaju wydarzeniach, adresowanych do branży handlowej (Newslettery Wiadomości Handlowych) czy kosmetycznej (Newslettery Wiadomości Kosmetycznych).
  5. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 ze zm.).
 4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz WG określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, UŚUDE  oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NEWSLETTER

 1. W zakresie świadczonych usług Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość:
  1. zamówienia oraz rezygnacji z usługi Newsletter;
  2. otrzymywania Newslettera, tj. cyklicznych wiadomości o treści o tematyce zgodnej z zamówieniem, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i usług WG oraz Partnerów oraz informacji o prowadzonej przez te podmioty działalności, akcjach marketingowych, konkursach, promocjach itp. w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z usług Newsletter jest dostępne dla każdego Użytkownika po zrealizowaniu następujących kroków:
  1. wybór zamawianych Newsletterów zgodnie z własnymi preferencjami,
  2. przesłanie wymaganych danych za pomocą formularza rejestracyjnego,
  3. akceptacja niniejszego Regulaminu,
  4. zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk zapisu,
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu rejestracyjnym na Newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Usługodawca staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.
 3. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, a usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
 4. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zakończyć korzystanie z usługi Newsletter poprzez  kliknięcie w dedykowany link służący do wypisu z listy odbiorców newslettera znajdujący się w stopce  każdej przesłanej w ramach usługi Newsletter wiadomości.
 5. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:
  1. stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  2. Użytkownik w wyznaczonym terminie złożył oświadczenie o braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie,
  3. Użytkownik w wyznaczonym od zablokowania funkcjonalności bądź usług terminie, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.
  4. Z chwilą rozwiązania umowy na świadczenie usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania wiadomości stanowiących treść Newslettera na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.
 7. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do zakończenia świadczenia usługi Newsletter, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

III. WYMOGI TECHNICZNE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych usługa może nie być dostępna.
 2. Stosowane przez Usługodawcę systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń cyberbezpieczeństwa.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wstrzymania się od przesyłania jakichkolwiek treści, które mogłyby naruszać dobra osobiste osób trzecich lub naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa (treści bezprawne), za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 4. W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do usługi Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

IV. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Usługi, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
 3. Usługodawca może w ramach przesyłanych Newsletterów publikować bannery i linki do stron internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do WG lub innego właściciela. Usługodawca informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Newsletterze, mogły nie zostać przez niego przygotowane. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.
 4. Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte w Newsletterze opierają się na bieżących danych, jednakże Usługodawca, mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Newslettera, nie może zagwarantować jego aktualności w każdym czasie.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi Newsletter nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Newsletter powinna zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej w celu przesłania odpowiedzi na reklamację;
  • temat reklamacji: „Dotyczy Newslettera o nazwie (podać nazwę odpowiedniej usługi)”
  • okres, którego reklamacja dotyczy;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika składającego reklamację.
 4. Jeżeli:
  • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie, przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika, odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  • reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa, odpowiedź na reklamację informuje o braku odpowiedniego umocowania.
  • reklamacja skierowana do Usługodawcy dotyczy usług świadczonych przez podmioty trzecie, treść reklamacji zostanie przekazana niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. Odpowiedzi na reklamację udziela się na trwałym nośniku w szczególności w formie, w jakiej reklamacja została złożona, tj.:
  • pisemnie na adres reklamującego,
  • drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
 7. Konsument posiada możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i  nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Usługodawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Usługodawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 8. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823 ze zm.) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 9. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 10. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 11. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
 12. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 13. Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Newsletterze przysługują wyłącznie WG, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zarówno układy treści zawarte w Newsletterze, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.).
 3. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z obowiązujących przepisów.
 4. Zdjęcia wykorzystywane w Newsletterze pochodzą z zasobów własnych Usługodawcy, banków zdjęć płatnych, darmowych zdjęć udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.

VIII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w celu dostosowania zmian do przepisów powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanych usługach.
 2. Zmiana Regulaminu następuje w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i akceptację albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Newsletter.
 3. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach  portali świadczących usługę danego newslettera, a także na stronie wydgos.pl w zakładce Regulamin usługi Newsletter. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu za pośrednictwem Newslettera.
 5. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu lecz bez utraty praw już nabytych i z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 7. Nie wymaga zmiany Regulaminu wprowadzanie przez WG promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu lub w odrębnych dokumentach.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2024.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług Newsletter będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.